Kurumsal

Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı Nedir?

Gıda Bankası, bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyon’ dur.

Gıda bankacılığı sisteminde fakir, muhtaç insanlar ile Kurum ve işletme sahibi(vergi mükellefi) yardımseverler arasında köprü görevi gören derneğimiz ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmaktadır.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar nelerdir?

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlar  gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğini taşımayan ürünler gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmez.

Derneğimiz Gıda Bankacılığı kapsamında her türlü ayni bağışı kabul etmektedir.

Kurum ve işletmeler gıda bankacılığı kapsamındaki ürünleri (gıda, giyecek, temizlik, yakacak) maliyet bedelleri üzerinden bağış yapabilir ve yaptıkları bu bağışları gider olarak vergiden düşebilirler.

(5281 sayılı Kanunla (43’üncü madde 8/a bendi)Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesine 5035 sayılı Kanun’la eklenen 10. Bendi)

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan derneğimize bağışlanan malların maliyet bedellerinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilmektedir. Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesine göre, gıda bankacılığı faaliyetinde bulanan derneğimize bağışlanan gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Kurum ve İşletmeler Bağış yaparken düzenleyecekleri belge nasıl olmalıdır?

GVK’nun 40. maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli VUK’nun 232. maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka (yazar kasa fişleri kabul edilmemektedir.) fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

Bağışlanan mala ilişkin bilgilerin eksiksiz olarak yazıldığı fatura, derneğimiz adına düzenlenecektir. Faturada mal bedeli olarak, KDV hariç bağışlanan malın maliyet bedeli yazılacaktır.

Bağış yapacak kişi yada kurumun gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri ticareti ile uğraşması şart değildir, Bağışçı bağışa konu olan ürünlerin ticaretini yapmıyor olsa dahi (Örn; Marangoz, Eczacı, vs.) yukarıda bahsedilen ( gıda, temizlik, giyecek ve yakacak) malzemeleri gıda bankacılığı kapsamında bağışlayabilmektedirler.

Örnekler:

1) Gıda bankacılığı kapsamına giren malzemelerin (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi) ticareti ile uğraşan kişi/kurum stoğunda bulunan Bulguru bağışlamak istediğinde;

» Bulgurun maliyet bedeli üzerinden satış faturası düzenler.

»Faturanın alt kısmına “Gıda Bankacılığı kapsamında İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresini yazarak KDV hesaplamadan faturayı derneğimize düzenler.

»Kesilen faturaya istinaden Derneğimiz bağışçı adına kendi bağış makbuzunu düzenler.

2) Gıda bankacılığı kapsamına giren malzemelerin (gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi) ticareti ile uğraşmayan Kişi/firma satın alacağı Bulguru bağışlamak istediğinde;

» Pirinci satın aldığı firma faturayı bağışçı adına düzenler.

» Bağışçı kendine/Firma ait faturayı kullanarak derneğimiz adına Bulgur faturası düzenler. Faturanın alt kısmında  “Gıda Bankacılığı kapsamında İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresi bulunmalıdır.

»Bağışçı faturasına istinaden derneğimiz bağışçı kişi/firma adına kendine ait bağış makbuzunu düzenler.

Gıda Bankacılığı Mevzuatına İlişkin Uygulama 

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahında nasıl indirim yapılacaktır. 251 no’lu Tebliğde işletmeye dahil mallar ve dahil olmayan mallar ayrımı mevcuttur. Bu durumda iki farklı işlem olacaktır. İşletmeye dahil mallar yani ticaretini yaptığımız emtia bağışlanıyor ise fatura direkt olarak Gıda Bankası Derneğine maliyet bedeli ile ve KDV siz olarak düzenlenecektir. Emtianın alımında ödenen (yüklenilen) KDV ise bağış yapıldığı dönem KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünde beyan edilecektir. Bağışlanan emtiaya ait KDV’nin indirimi mümkün olmadığı için varsa daha önce indirim konusu yapılmış KDV indirilecek KDV hesabından çıkarılarak gider hesaplarına atılacaktır.Bağışlanan emtianın maliyet bedelinin tamamı vergi matrahından indirilecektir. İşletmeye dahil olan (ticareti yapılan) emtianın bağışlanması halinde direkt olarak Gıda Bankası Derneğine düzenlenecek olan faturanın muhasebe kaydı;

------------------------------  /  ------------------------------

770 Gider hesabına,,                                       10.875,-

             600 Satışlar hesabına                                     10.000,-

             391 İlave edilecek KDV . hesabına                      875,-

(yüklenilen KDV . tutarı)  şeklinde kaydedilecek.

------------------------------  /  ------------------------------

251 no’lu tebliğde belirtildiği gibi gider hesabına alındı. GVK. nun 40’ncı maddesine göre bağış miktarı kadar bir bedel gider hesabına kaydedilmiş oldu.

İşletmeye dahil olmayan malların bağışlanması durumunda ne yapacağız birde buna göz atalım. ( x )  xxx Ltd. Şti. 10.000,- TL. gıda veya giyim maddesi bağışlayacak ise bu malzemeyi  önce satın alacak. KDV. dahil bedeli ile mesela 10.800,- TL’yi nasıl kayıt altına alacağız ve bağışı yapınca nasıl kaydolacak. Emtianın alımında alınan fatura KDV. dahil bedeli ile en basit haliyle ;

------------------------------  /  ------------------------------

157-99 Diğer stoklar                             10.000,- (bağış ve yardımlar)

191-01  İndirilecek KDV.                           800,-

                         100 veya 102 ye kayıt                              10.800,-

------------------------------  /  ------------------------------

Derneğe bağış yapıldığı zaman;

------------------------------  /  ------------------------------

770-99 Kan. Kabul edilmeyen gider          10,000,-

                   157-99 Diğer stoklar                                  10,000,-

                    bağış ve yardımlar)

------------------------------  /  ------------------------------           şeklinde kaydedilecektir. GVK. 251 no’lu  tebliği ve GVK. 89’ncu maddesine göre yapılan bu işlemde tebliğ gereğince işletmeden çıkış olarak bir fatura düzenlenmeyecektir. Yıllık gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesinde bağış ve yardımlar bölümüne yazarak matrahtan indirilmiş olacaktır.

Ayrıca bağışlanan emtianın alımında yüklenilen KDV. İndirim konusu yapılamıyordu. 7104 sayılı kanun ile 01,01,2019 tarihi itibarıyla 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden bağışlanan emtiaya ait KDV. de artık indirim konusu yapılabilecektir.

Yardım Kuruluşu Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği vergiden muaf değildir. Dernek Kütük Numarası: 27-020-004 – Gazikent Vergi Dairesi – Vergi Numarası 946 024 6979

5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.